Regulamin


Niniejszy Regulamin określa Twoje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze strony wisdio.com. Nasze obowiązki i praktyki dotyczące danych osobowych nam udostępnianych zostały określone w Polityce Prywatności.


I. Akceptacja Regulaminu.

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem wisdio.com, jak i wszystkie jej podstrony („Platforma”), są własnością Wisdio S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie (ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa), kapitał zakładowy Spółki: 100 000 zł („Wisdio”).
 2. Platforma jest dostępna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie („Regulamin”).
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z Platformy. Przez przystąpienie do korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu, nie może skorzystać z Platformy, w tym treści i usług udostępnianych przez Platformę.

II. Zmiana regulaminu

Regulamin może być zmieniony, aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem http://wisdio.com/pl/regulamin/. Przed zmianą Regulaminu, Użytkownik będzie o niej poinformowany poprzez komunikat na Platformie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmianą Regulaminu.

 1. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik ma prawo zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Platformy na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie.
 2. W razie braku zgody Użytkownika na zmianę Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w komunikacie.

III. Korzystanie z Usług

 1. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Wisdio udostępnia usługi i treść określoną szczegółowo na Platformie (“Usługi”).
 2. Korzystanie z Platformy w zakresie świadczonych przez Wisdio Usług jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 4. Wisdio może dokonać zmiany, zawieszenia, zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie, w odniesieniu do jakiejkolwiek funkcjonalności lub treści. Wisdio może ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Usług bez uprzedniego powiadomienia, w takim przypadku Wisdio nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tego wynikłą.
 5. Wisdio może dokonać przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy, w celu zabezpieczenia danych, dokonywania napraw, ulepszeń i zmian. Użytkownik wyraża zgodę na przerwę w funkcjonowaniu Platformy spowodowaną przerwą techniczną. Wisdio powiadomi Użytkowników o planowanej przerwie technicznej, chyba że przerwa w funkcjonowaniu Platformy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wisdio.
 6. W celu korzystania z Usług Wisdio, Użytkownik na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia sobie posiadania urządzenia elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wraz z poprawnie funkcjonującym programem do przeglądania zasobów www, oraz konta poczty e-mail.

IV. Rejestracja

 1. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://wisdio.com/pl/register oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Formularz rejestracyjny wymaga podania przez Użytkownika pełnego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń o następującej treści:
  1. oświadczam, że dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług oferowanych poprzez Platformę;
  2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wisdio moich Danych Osobowych, które zamieściłem lub zamieszczę na Platformie, w celu prawidłowego świadczenia Usług przez Wisdio w ramach Platformy, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem Platformy;
  3. w przypadku umieszczenia przeze mnie mojego wizerunku na Platformie, wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Wisdio mojego wizerunku.
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wisdio wiadomości, na wskazany przeze mnie adres adres poczty elektronicznej;
  5. wyrażam zgodę na usunięcie przez Wisdio danych, które naruszają zasady niniejszego Regulaminu;
  6. wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Wisdio zawartości Platformy, w szczególności na: usuwanie i modyfikowanie danych dostępnych przez Platformę lub Usług świadczonych przez Platformę, uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Platformy w przypadku naruszenia Regulaminu, zaprzestania prowadzenia Platformy, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Platformy.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła oraz do kontroli dostępu osób trzecich do swojego konta na Platformie. Użytkownik wyraża zgodę, na poniesienie odpowiedzialności za działania osób trzecich wykorzystujących jego konto i hasło na Platformie.
 4. Usługi są świadczone tylko na rzecz Użytkowników, którzy ukończyli 13 lat.

V. Dane osobowe

 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Wisdio, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prytwatności.
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest "Wisdio” S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Wisdio zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Wisdio Danych Osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Wisdio może być zobowiązane do udostępniania Danych Osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wisdio nie udostępni Danych Osobowych innym podmiotom do tego nieupoważnionym.

VI. Korzystanie z Usług

 1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu niezgodnym z prawem lub z Regulaminem, w szczególności użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług:
  1. w celu rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste, treści pornograficznych lub innych treści, których rozpowszechnianie narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich;
  2. w celu pozyskania dostępu do konta lub prywatnej korespondencji innego Użytkownika;
  3. w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków dostępu do Platformy bez zgody Wisdio (skrypty, boty, wirusy, robaki);
  5. w sposób który bez racjonalnego uzasadnienia obciąża albo może obciążać system teleinformatyczny Platformy, lub powoduje destabilizacje prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Platformy;
  6. w celu obejścia zasad dostępu do treści zastrzeżonych przez Wisdio;
  7. w celu podszywania się pod tożsamość innej osoby lub Użytkownika;
  8. podając nieprawdziwe informacje w formularzu rejestracyjnym;
  9. rejestrując więcej niż jedno aktywne konto na Platformie;
  10. w jakimkolwiek innym celu niezgodnym z prawem lub z dobrymi obyczajami.

VII. Treść dostarczona przez Użytkowników

 1. Poprzez dostarczenie danych Wisdio, w tym tekstu, zdjęć, grafiki, nagrań wideo i innych treści multimedialnych („Treść”), Użytkownik udziela Wisdio niewyłącznej, nieodpłatnej, na terytorium obejmującym obszar całego świata, nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie, utrwalanie w pamięci komputera, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Treści w dowolnej formie, w szczególności w Internecie, oraz wyraża zgodę na dokonywanie zmian, usuwanie i uzupełnianie Treści. Ponadto, Użytkownik zezwala Wisdio na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Treści oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 2. Wisdio może usunąć dowolną Treść dostarczoną przez Użytkownika, jeżeli rozpowszechnianie Treści narusza prawo, niniejszy Regulamin lub z innych powodów jeśli zostanie ona uznana za nieodpowiednią. Usunięcie treści może oznaczać zaprzestanie jej publikowania lub trwałe usunięcie.

VIII. Wiarygodna Informacja

 1. Wisdio szanuje i przestrzega praw własności intelektualnej osób trzecich oraz jest zobowiązane do odpowiedniej reakcji w przypadku uzyskania Wiarygodnej Informacji o rozpowszechnianiu przez Użytkowników Treści, która narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub w inny sposób narusza obowiązujące prawo w szczególności nawołuje do nienawiści na tle rasowym lub narodowym, lub narusza dobra osobiste osób trzecich.
 2. W przypadku uzyskania Wiarygodnej Informacji o rozpowszechnianiu Treści naruszającym obowiązujące prawo, Wisdio może usunąć lub uniemożliwić dostęp do takiej Treści.
 3. Wisdio nie jest zobowiązane do aktywnego monitorowania Treści umieszczanej na Platformie przez Użytkowników.

IX. Odpowiedzialnośc

 1. Wisdio nie ponosi odpowiedzialności za Treść przekazaną przez Użytkowników.
 2. Treść przekazana przez Użytkowników nie stanowi poglądów lub opinii Wisdio. Wisdio nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub zgodność z prawem Treści przekazanej przez Użytkowników. W przypadku uzyskania Wiarygodnej Informacji o rozpowszechnianiu Treści naruszającym obowiązujące prawo, Wisdio będzie postępować zgodnie z Rozdziałem VIII.

X. Linki i reklamy

 1. Na Platformie mogą znajdować się linki do innych stron WWW w Internecie. Wisdio nie ma kontroli nad treścią zewnętrznych stron WWW i z tego względu nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub treść takich zewnętrznych stron WWW.
 2. Wisdio nie udziela gwarancji co do jakichkolwiek produktów lub usług, opisywanych lub reklamowanych przez Użytkowników lub osoby trzecie na Platformie.

XI. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą dotyczyć zakłóceń w funkcjonowaniu Platformy w zakresie Usług świadczonych przez Wisdio.
 2. Reklamacji można dokonać poprzez skorzystanie z formularza reklamacyjnego, udostępnionego pod adresem http://wisdio.com/pl/kontakt.
 3. Wisdio rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

XII. Rozwiązanie Umowy i usuwanie kont Użytkowników

 1. Wisdio ma prawo do rozwiązania Umowy, w tym prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, oraz zablokowania dostępu Użytkownika do Usług świadczonych poprzez Platformę, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa, bądź niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron, dane osobowe Użytkownika są usuwane z Platformy, przy czym nie wygasa licencja udzielona Wisdio przez Użytkownika zgodnie z pkt VII.1 niniejszego Regulaminu.

XIII. Inne postanowienia

 1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie niewykonalne lub unieważnione, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.